De organisatie van het onderwijs

3.1 Schoolorganisatie

De acht jaargroepen zijn ingedeeld in vier zogeheten duo’s.

 • kleuterbouw, groep 1 en 2
 • onderbouw, groep 3 en 4
 • middenbouw, groep 5 en 6
 • bovenbouw, groep 7 en 8

Naast de teamvergaderingen hebben de leerkrachten duo-overleg, zorgvergaderingen, stuurgroepoverleggen en daaruit volgend briefings. In dit overleg stemmen zij hun werkzaamheden op elkaar af en bespreken zij de voortgang van de leerlingen. Een van de leerkrachten heeft hierin een coördinerende taak. Het gebouw van de Meander is geschikt voor twaalf groepen.

3.2 Schooltijden

De lestijden van de groepen 1 t/m 8 zijn gelijk. De schooltijden zijn:

Maandag tot en met vrijdag 08:15 – 14:00 uur. De leerkrachten/medewerkers zijn tussen 14:00 en 14:30 uur niet bereikbaar. Dit, omdat wij het belangrijk vinden dat het team elkaar ook ontmoet. Vanaf 14:30 uur is dit wel weer het geval en kunt u ze spreken op afspraak of telefonisch benaderen.
Alle leerlingen blijven tijdens lunchtijd op school en eten samen met de leerkracht.

3.3 Groepssamenstelling

De kleutergroepen bestaan uit jongste en oudste kleuters. De overige groepen zijn jaargroepen. Als, gezien het aantal leerlingen, geen zelfstandige groep kan worden geformeerd, zal er indien mogelijk een heterogene bouwgroep worden samengesteld. Bij de samenstelling van groepen worden verschillende aspecten betrokken. Hierbij valt te denken aan de grootte van de groep, de ontwikkelingsfase van de kinderen, de zorg die nodig is en de samenstelling als geheel. Wij maken gebruik van een sociogram om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de sociale samenstelling van de groep. Deze informatie gebruiken de leerkrachten ook om groepen in de klas samen te stellen.

In de klas zitten de leerlingen over het algemeen in groepjes. De kinderen hebben in beginsel een eigen plekje. De samenstelling van de groepjes wisselt bij de verschillende werkzaamheden, met name bij de circuitlessen. Bij bepaalde vakgebieden kunnen leerlingen ook in/met andere groepen les krijgen, bijvoorbeeld bij niveaulezen en handvaardigheid.

3.4 Samenstelling en taken van het team

Het schoolteam van De Meander bestaat uit mensen met zeer uiteenlopende achtergronden. Zij vormen een ware afspiegeling van onze maatschappij. Bij vacatures speelt naast de kwaliteit van mensen ook die afspiegeling een rol van betekenis. Ook hier geldt de openbare school als ontmoetingsplek bij uitstek. Samen zorgen wij voor het onderwijs aan onze leerlingen vanuit de visie, waarbij de ontwikkeling van de kinderen uitgangspunt is voor ons werk.
De belangrijkste taak voor de leerkrachten is het onderwijs in de groep. Daarnaast heeft iedereen ook niet lesgebonden taken. Naast groepsgebonden zaken als voorbereiding en correctie, verricht iedere leerkracht ook algemene taken. Collegiaal overleg tussen de groepen en als team neemt daarin een belangrijke plaats in. De school voert een gedegen taakbeleid.
Een aantal leerkrachten heeft een specifieke taak in de school. De Meander kent naast de schoolleiding, een intern begeleider voor specifieke zorg aan leerlingen, een coördinator circuit, een coördinator techniek, een coördinator ict, een coördinator natuur en milieu, een coördinator cultuureducatie, een conciërge en soms een aantal vrijwilligers.

3.5 Activiteiten in de kleuterfase

Het onderwijs in de kleutergroepen is veelal gekoppeld aan thema’s. De vaste thema’s zijn gekoppeld aan de seizoenen, de feesten, de leesprojecten en ons jaarlijks schoolproject. De overige thema’s worden in nader overleg vastgesteld. Bij ieder thema proberen we zoveel mogelijk facetten van het onderwijs te betrekken. In de kring worden de thema’s en activiteiten aangeboden middels gesprekjes, liedjes, opzegversjes, prentenboeken, praatplaten. In de werklessen wordt over het thema gewerkt, waarbij vele aspecten aan bod komen, zoals knutselen, taalontwikkeling, leesontwikkeling, rekenkundige ontwikkeling, schrijfontwikkeling, muziek, wereldverkenning, enzovoort. In de kleutergroepen zijn allerlei “hoeken” te vinden die kleuters uitnodigen zich op allerlei terreinen te ontwikkelen. Naast de bekende poppenhoek en bouwhoek zijn dat onder meer de kleihoek, de verfhoek, de constructiehoek, de leeshoek, de luisterhoek, de knutselhoek en natuurlijk de computerhoek.
Tijdens de werkles wordt er gewerkt in circuit. We kennen bij de kleuters verschillende soorten circuits, bijvoorbeeld vrije keuze en vormen van gebonden circuits, waarbij de leerlingen verplichte opdrachtjes krijgen. Deze gerichte opdrachten zijn toegespitst op het niveau van de kleuter en gericht op de fase van de nabije ontwikkeling. De resultaten van het werk van de kinderen is dus heel verschillend, daar deze past bij hun eigen ontwikkeling.
Naast de kring en de werkles speelt het bewegingsonderwijs een belangrijke rol in de kleutergroepen. Bewegingsonderwijs kent vele vormen, zoals onder andere buitenspel, kleutergymnastiek, spellessen en bewegen op muziek. Op verschillende manieren wordt er op school gewerkt aan de motorische ontwikkeling van de jonge kinderen.

3.6 Zindelijkheid

Wij gaan ervan uit dat, als uw kind vier jaar is en bij ons op school gaat starten, uw kind zindelijk is en in een voldoende mate zelfstandig het toilet kan bezoeken. Praktisch gezien hebben wij de mogelijkheden niet om naast ons werk als groepsleerkracht ook de zindelijkheid te trainen. Mocht uw kind nog niet zindelijk zijn, dan kan hij/zij dus nog niet starten.
Natuurlijk letten wij erop dat uw kind – indien nodig – bijtijds naar het toilet gestuurd wordt. Soms gebeurt er nog wel eens een ongelukje. Dit is echt niet erg en voor dit soort ongelukjes hebben wij een paar setjes reservekleding. De kleding van school verwachten we wel weer terug op school.

3.7 Het verwerven van basisvaardigheden

Rekenen, taal, lezen en schrijven nemen een belangrijke plaats in in het lesprogramma. De vaardigheden die bij deze vakken worden geleerd vormen de basis om verdere kennis te vergaren en te laten zien wat een kind allemaal al kan. U zult ervan verbaasd staan hoe snel de ontwikkeling van kinderen op het schoolse vlak gaat. Dat valt het meest op, als de kinderen gaan leren lezen. Dat gebeurt bij ons op school vrij individueel. Als het kind in de kleuterbouw aangeeft te willen leren lezen, mag het met het leesproces beginnen. De start van het lezen is het leren van de letters en het maken van eenvoudige woordjes. Stap voor stap ontdekken de kinderen hoe het lezen in elkaar zit. In groep drie gaan de kinderen gewoon verder waar ze gebleven zijn.
Bij taal/lezen is de belangrijkste werkvorm het circuit. Als de leerlingen een zekere mate van technisch lezen beheersen starten we met spellen, stellen en begrijpend lezen.
Bij rekenen gebruiken we op school een methode die gebaseerd is op wiskundige uitgangspunten. Vanuit voor kinderen herkenbare situaties worden oplossingen gezocht voor allerlei soorten rekenproblemen. Op deze wijze leren de kinderen inzicht krijgen in getallen en structuren en wordt op een speelse manier hun rekenvaardigheid geoefend. Rekenvaardig betekent ook tafels kennen, hoofdrekenen, meten en wegen en al die zaken die u vroeger ook geoefend heeft. Naast het basisprogramma is er ruimte voor verdieping van de stof en zijn er mogelijkheden voor extra hulp.
Rekenen en taal nemen ongeveer de helft van de weektijd in beslag. Bij deze vakken gebruiken we de computer veelvuldig als leer- en hulpmiddel.

3.8 Wereldverkenning en verkeer

Onder deze verzamelnaam vallen onder meer de bekende vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis. Bijkomende aandachtspunten zijn milieueducatie, mondiale vorming, emancipatie, burgerschapskunde en intercultureel onderwijs. Naast kennis is het ook belangrijk dat kinderen vaardigheden bezitten om die kennis te vergaren en te gebruiken. Bekend voorbeeld hiervan is kaartkennis, maar ook proefjes doen, een werkstuk maken, een spreekbeurt houden en een tentoonstelling inrichten horen daarbij. Een veelomvattend terrein, zoals u ziet. De school hanteert voor al deze vakken de term wereldverkenning. Uitgangspunt hierbij is wat mensen deden en doen in hun relatie met de natuur.

Voor de groepen 5 t/m 8 hebben wij het onderdeel ‘Wereldreligies’. Vakdocenten van het dienstencentrum GVO en HVO komen de kinderen meer informatie geven over hun specifieke geloofsrichting, zonder dat het belerende lessen zijn. Belangrijk is dat er kennis ontstaat over diverse religies en van daaruit begrip. Gezien het feit dat de groepen te groot zijn voor de docenten van het dienstencentrum, worden zij bij deze lessen gesplitst. Hieronder ziet u schematisch hoe het aanbod er dan uitziet.

 

 

 

 

 

IGVO = Islamitisch Godsdienstig Vormings Onderwijs

BVO = Boeddhistisch Vormings Onderwijs

HVO = Humanistisch Vormings Onderwijs

PC = Godsdienstig Vormings Onderwijs Protestants Christelijk

Voordat er gewisseld wordt van religie vindt er in de klas een dialoogles plaats, waarin de kinderen elkaar informeren over dat wat zij geleerd hebben. In elk leerjaar gaan de kinderen op bezoek bij een gebedshuis, zodat zij ook in werkelijkheid zien hoe dat eruit ziet.

Als ouder(s)/verzorger(s) bezwaar hebben dat hun kind deelneemt aan deze lessen, dan worden zij door de directie uitgenodigd voor een gesprek om goed af te stemmen wat de bezwaren zijn en wat evt. mogelijk is.

Voor ons verkeersonderwijs maken wij gebruik van de methode Wijzer door het Verkeer. Buiten deze lessen om wordt gedurende het jaar extra aandacht besteed aan verkeer doordat wij jaarlijks een verkeersweek hebben. Tijdens deze week worden extra verkeerslessen gegeven. Om het jaar maken wij hierbij gebruik van ‘Streetwise’ van de ANWB. Verder plannen wij ieder jaar de week ‘Op voeten en fietsen’ en de week ‘Op Groene Voeten”. Belangrijk vinden wij het om de leerlingen en de ouders erop te wijzen dat het goed is om lopend of op de fiets naar school te komen. Het maakt het verkeer veiliger. Wij meten dan hoeveel kinderen in een groep lopend of op de fiets naar school komen en verbinden een beloning aan de klas met de hoogste score.
Om veilig van onze school naar andere plekken te gaan, hebben wij in het kader van PBIS verwachtingen geformuleerd. Deze verwachtingen zijn:

 • Wij lopen 2 aan 2
 • Geef elkaar de ruimte
 • Wij lopen in de rij
 • Gebruik je binnenstem

De leerlingen krijgen les in deze verwachtingen en worden beloond voor goed gedrag. De verwachtingen hebben in zich dat de kinderen compact over straat gaan, ervoor zorgen dat je een ander goed kan horen en dat je veilig over straat gaat.

3.9 Expressievakken

Naast de traditionele vakken als tekenen, handvaardigheid en muziek, is er op school aandacht voor spel en beweging. Deze vakken worden zoveel mogelijk in samenhang met elkaar en andere vakgebieden, zoals taal, wereldverkenning, projecten en vieringen aangeboden. Naast het plezier beleven aan deze activiteiten is het onderwijs erop gericht om vaardigheden aan te leren om zich expressief te kunnen uiten. Er is aldus sprake van een mengeling aan activiteiten in de vorm van geleide en vrije expressie.
Hoogtepunt voor alle leerlingen is hun optreden in het “Meandertheater”. De groepen 1-2 (om het jaar), 4, 6 en 8 maken een theatervoorstelling. Alle vaardigheden die opgedaan zijn bij de vele expressieactiviteiten op school vallen op hun plaats in een schitterend optreden. Decors bouwen, teksten leren, liedjes en dansjes oefenen, toneelspelen, kortom alles wat nodig is. De generale voor de andere schoolkinderen, de première voor u.
De Meander heeft een eigen cultuurplan ontwikkeld, waarbij cultuur ondermeer in relatie wordt gebracht met de wereldverkennende vakken.

3.11 Methodes

Op onze school gebruiken wij de volgende methodes:
Rekenen – Wizwijs
Taal – Taal Actief versie 3
Spelling – Taal Actief Spelling
Aanvankelijk Lezen – Lijn 3
Begrijpend/Studerend Lezen – Overal Tekst
Schrijven – Pennenstreken
Aardrijkskunde – De Blauwe Planeet
Geschiedenis – Speurtocht
Verkeer – Wijzer door het verkeer
Engels – Take it Easy (1-4), Hello World (5-8)
Natuur – Natuniek
Techniek – Techniektorens groep 1 t/m 4
Techniekcircuit groep 5 t/m 8
Handvaardigheid – Uit de Kunst
Tekenen – Uit de Kunst
Muziek – Diverse bronnen
ICT onderwijs – AaBeeCee, en diploma Veilig Internet
Kleutercircuit – ten grondslag ligt het ontwikkelings- en ervaringsgericht werken
Geestelijke Stromingen – HVO/GVO (Lego)

3.11 Lichamelijke opvoeding

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen één keer per week gymnastiekles. Alle kinderen krijgen voldoende ruimte om in kort tijdsbestek voldoende te bewegen en kunnen ze op eigen niveau oefenen en hun vaardigheid vergroten. Voorheen was er sprake van twee korte lessen. Sinds schooljaar 2017 -2018 zijn deze twee lessen samengevoegd. Hierdoor is er weinig verlies van onderwijstijd, omdat de kinderen maar een keer hoeven om te kleden en te gaan naar de gymzaal.

3.12 Burgerschapsvorming

Eén van onze opdrachten is het verzorgen van lessen burgerschapsvorming. Op OBS De Meander is dit op de volgende manier ondergebracht:
Binnen onze wereldoriënterende methoden wordt aandacht besteed aan de pluriforme samenleving. Diverse culturen krijgen de aandacht. Tevens bieden wij lessen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Levenbeschouwing en Godsdienst (LEGO) aan, aan de leerlingen van groep 6 en 7. Binnen de groepen wordt aandacht besteed aan kennismaken met en kennis hebben van verschillende achtergronden en culturen door de leerlingen elkaar te laten ontmoeten, presentaties te geven en aandacht te besteden aan niet-christelijke feesten.

Door middel van onze ‘Maatjesactiviteiten’ leren de leerlingen om te gaan en zorg te hebben voor een ander in onze school. Gedurende een schooljaar worden activiteiten ingeroosterd waarbij kinderen uit een hogere groep worden gekoppeld aan kinderen uit een lagere groep. Hierdoor wordt de cohesie binnen de school en daarbuiten vergroot.

Uit en door elke groep, vanaf groep 3, is een leerling gekozen voor het Leerling Advies Team (LAT). Het Leerling Advies Team zet zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Elke 8 weken vergadert het LAT over school gerelateerde zaken, waarbij de kinderen hun stem en die van hun groep kunnen laten horen. De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen, ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen en krijgen een beter inzicht in de schoolorganisatie. Daarmee wordt de betrokkenheid en verantwoordelijkheid met en voor de school, en daarmee de kwaliteit, bevorderd.

Onder de vlag van de Brede School vindt ook de Leerlingenwijkraad plaats. Op deze manier leren kinderen met elkaar te discussiëren over zaken die de wijk aangaan. Zij leren plannen te ontwikkelen om hun leefomgeving nog aantrekkelijker te maken.

3.13 Typelessen groep 7

Wanneer de financiele middelen het toelaten bieden wij bij ons op school een typecursus aan voor leerlingen in groep 7. Dit gebeurt dan in samenwerking met Basic Typewriting.
Kan de keuze gemaakt worden voor een typecursus, dan heeft dat gevolgen voor ons schrijfonderwijs in groep 7. Dat leerjaar zetten wij het schrijfschrift niet standaard in. Wij houden het schrijfschrift wel in de gaten in het normale schrijfwerk. Voor de leerlingen die extra oefening nodig hebben is wel een schrijfschrift beschikbaar. Zij krijgen dat dan ook aangeboden.

3.14 Leerplicht, ziekte, verlof en verzuim

Kinderen zijn leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin het kind 5 jaar wordt. Per week mag een kind, jonger dan 6 jaar, vijf uur verzuimen. Dit moet u vooraf meedelen aan de directeur. De directeur kan op verzoek voor nog eens vijf uur per week vrijstelling verlenen. Ook dit geldt totdat het kind 6 jaar is.
Voor oudere kinderen (vanaf 6 jaar) mag er geen vrijstelling meer worden verleend. Extra vakantieverlof is slechts mogelijk, indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. Ouders zullen dit moeten aantonen eventueel met behulp van een werkgeversverklaring. Afspraken met collega’s, vakantieroosters door werkgevers vastgesteld, of andere werkorganisatorische redenen om vakantie buiten de schoolvakanties te plannen, zijn dus geen reden om vrijstelling wegens vakantie te verlenen. Verzoek tot verlof dient u aan te vragen middels een officieel aanvraagformulier, verkrijgbaar bij de leerkracht of directie.
Het verlof wordt zo snel mogelijk aangevraagd, bij voorkeur 8 weken van tevoren.
Ook andere vormen van schoolverzuim zijn gebonden aan de leerplichtwet. De school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim direct te melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Amersfoort.
Indien uw kind door ziekte of anderszins niet naar school kan komen, wordt u dringend verzocht om dit zo spoedig mogelijk aan de school te melden. Dit kan telefonisch voor schooltijd of door vooraf een briefje mee te geven. U voorkomt ongerustheid en onaangenaamheid door deze regel in voorkomende gevallen te hanteren. Hoewel het niet altijd mogelijk is verzoeken wij u om afspraken met doktoren zoveel mogelijk buiten schooluren te laten plaatsvinden.

3.15 Toelating passend onderwijs/zorgplicht

Alle kinderen zijn welkom op onze school. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarom een leerling niet kan worden toegelaten, bijvoorbeeld omdat de groep waar Uw kind in geplaatst zou moeten worden letterlijk vol is. De school streeft naar ongeveer 30 leerlingen per groep. Het zou ook kunnen zijn, dat uw kind een zo specifieke hulpvraag heeft, die wij als basisschool niet kunnen beantwoorden. Het aantal leerlingen per groep die extra zorg behoeven is gelimiteerd. Hiervoor maken wij gebruik van een door Meerkring ontwikkeld zorginstrument. De Gemeente Amersfoort kent spreidingsbeleid. Elke wijk heeft een wijknorm. De scholen in Kattenbroek mogen niet meer leerlingen met een niet Nederlandse culturele achtergrond aannemen, dan de hoogte van de wijknorm. De Meander beweegt zich op die norm. Het is daarom van belang, dat bij aanmelding alle gegevens die nodig zijn voorhanden zijn, opdat de school weloverwogen tot wel of geen toelating kan besluiten. Wij vertrouwen er overigens op, dat u als ouder(s) ons volledig en juist informeert. Wij vertellen u graag wat u van ons kan verwachten. Kleuters die aan het eind van een schooljaar 4 worden, stromen normaal gesproken bij het begin van het nieuwe schooljaar in. Wanneer u belangstelling heeft in onze school, dan bent u welkom op een van de open dagen of maakt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Aanmeldings- en toelatingsprocedure

Aanmelding

De ouders van een kind zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Zij kiezen voor hun kind de naar hun mening meest passende school. De aanmeldcriteria die gelden zijn:

 • Kind is niet aangemeld op een andere school;
 • Indien kind reeds op een school zit, voldoet aanmelding aan de criteria van het Convenant Tussentijds Overstappen (zie bijlage 2).
 • Ouders respecteren of onderschrijven de grondslag van de school (conform artikel 46 uit de WPO (zie bijlage 1) en de identiteitsnota van Meerkring);
 • Er is plaatsruimte op de school;
 • Indien de school vol is kan een kind wel op de wachtlijst worden geplaatst;
 • Ouders verklaren volledige gegevens en naar waarheid te in te vullen.

Ouders mogen hun kind maar bij 1 school aanmelden, de school van hun eerste voorkeur.

Indien voldaan is aan alle aanmeldcriteria, zoals hierboven beschreven, dan is het kind formeel aangemeld en heeft deze school de zorgplicht.

Via het aanmeldformulier kunnen ouders hun kind aanmelden. Zij vullen dit formulier volledig en naar waarheid in.

Ouders moeten bij aanmelding tekenen voor hun plicht tot volledige informatievoorziening aan de school over hun kind. De school bepaalt uiteindelijk of er sprake is van extra ondersteuningsbehoefte.

Intake

Nadat ouders hun kind hebben aangemeld, nodigt de directeur de ouders uit voor een intakegesprek. Ouders vullen hiervoor, al dan niet samen met de school, het intakeformulier in. Op grond van alle relevante informatie beslist de directeur of de school het kind kan toelaten en indien nodig de juiste onderwijsondersteuning kan bieden of op zoek gaat naar een passende school.

Volledige informatievoorziening vanuit ouders is verplicht en noodzakelijk zodat de school een goede beoordeling kan maken. Indien ouders geen volledige informatie willen verstrekken kan dit een reden zijn om toelating te weigeren.

Indien een school een kind met extra zorgbehoefte niet kan plaatsen op de eigen school zal een onderwijsondersteuner van het SWV de school begeleiden bij het vinden van een andere passende school.

Inschrijving

Indien aan alle aanmeld- en toelatingscriteria is voldaan beslist de directeur om een kind definitief in te schrijven. Dit gebeurt op basis van de datum, waarop de aanmelding ontvangen is. De ouders ontvangen een bewijs van inschrijving en de directeur informeert ouders over het reilen en zeilen op school, maakt afspraken over wennen etc.

Een kind wordt tijdelijk ingeschreven indien de formele termijnen om de toelaatbaarheid te bepalen zijn overschreden. Kortom: Er is nog geen passende school gevonden, binnen de termijn van tien weken. Het kind wordt dan tijdelijk geplaatst op de school, waar het kind aangemeld is en die de zorgplicht heeft.

Broertjes/zusjes uit één gezin worden altijd geplaatst op dezelfde school, mits er sprake is van extra ondersteuningsbehoefte waar de school niet aan kan voldoen.

Termijnen

Aanmelden kan vanaf het moment dat het kind geboren is. Tot aan de leeftijd van drie jaar gaat het om een vooraanmelding en wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste tien weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd.

Een school kan het moment van formele aanmelding (dus niet zijnde vooraanmelding) in eigen beleid vervroegen. (Een nadeel hierbij kan zijn dat de benodigde ondersteuning niet adequaat beoordeeld kan worden.)

De start van de toelatingsprocedure gebeurt op het moment dat het kind drie jaar wordt, of binnen 8 weken na aanmelding (als de school het aanmeldingsmoment heeft vervroegd) of direct bij aanmelding als het kind ouder is dan drie jaar.

De school heeft na aanmelding van een leerling zes weken om te bekijken of een leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan door de school met maximaal vier weken worden verlengd. Dit zijn gewone weken, niet schoolweken. De zorgplicht voor schoolbesturen is van kracht. Dit betekent dat besturen verplicht worden om (bij aanmelding van een leerling) binnen zes tot tien weken een zo passend mogelijk aanbod op de school van aanmelding, een andere reguliere of een speciale school binnen de regio te regelen. De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de toelatingsprocedure is gestart.

Heeft het bestuur na tien weken nog geen besluit genomen, dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot de school wel een goede plek heeft gevonden. Zijn ouders het niet eens . met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunnen ouders terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Verhuizing

Verhuizing met extra ondersteuning

Indien een leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, gaat verhuizen, dan melden de ouders de leerling aan op de school van hun voorkeur. Deze school schat op basis van de ontvangen informatie van ouders en de huidige school in of de leerling ook op de nieuwe school extra ondersteuning nodig heeft. Het kan per school verschillen hoe deze extra ondersteuning wordt ingericht. Elke school maakt zelf opnieuw de inschatting of de leerling inderdaad extra ondersteuning nodig heeft en hoe de school die het beste kan invullen.

3.16 Verwijdering

Indien een leerling bij herhaling de voorschriften van de school overtreedt, dan wel zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag kan de directeur besluiten tot disciplinaire maatregelen en in ’t uiterste geval de leerling van school verwijderen. Daartoe is een regeling van kracht, die op school ter inzage ligt. Indien een ouder of verzorger zich niet aan de omgangsregels houdt, kan de schoolleiding hem of haar de toegang tot het schoolgebouw en het schoolplein ontzeggen.

Onze gedragscode is gebaseerd op respect. ( 2.5 )
Op De Meander werken wij volgens ons protocol Omgaan met elkaar, waarin duidelijke
richtlijnen staan over het gedrag dat wij met elkaar hebben afgesproken. Dit protocol is op te vragen bij de directie.

3.17 Privacy op De Meander

Stichting Meerkring, waar De Meander deel van uitmaakt, vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, vormt het uitgangspunt van het privacybeleid van alle scholen binnen Stichting Meerkring.

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De Meander hanteert de wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerlingdossiers.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. Stichting Meerkring maakt met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Persoonsgegevens worden verder alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, bijvoorbeeld op de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.

Meer informatie over het privacybeleid van Stichting Meerkring vindt u op www.meerkring.nl/meerkring/privacy.