Ouders

6.1 Betrokkenheid / meewerken

Een goed contact tussen ouder en school is belangrijk voor een goede begeleiding van de kinderen. Het schoolteam stelt een goed contact op hoge prijs, immers samen begeleiden, ieder vanuit zijn eigen invalshoek, schept goede voorwaarden voor de ontwikkeling van de leerlingen. Kinderen ervaren de belangstelling van hun ouders als heel positief. Een luisterend oor, een bewonderende blik, een klopje op de schouder, helpen allemaal mee om met plezier het schoolse werk te doen. De betrokkenheid bij uw kind en de school is een geweldige stimulans en onmisbaar voor het slagen van vele activiteiten.
Betrokken zijn bij de school beperkt zich niet tot het trouw bezoeken van de ouderavonden en af en toe een individueel gesprek met de leerkracht van uw kind. Betrokkenheid betekent ook dat er van u wordt verwacht dat u meewerkt bij allerlei activiteiten in de school en bij het onderwijs in de groep. Helpen bij diverse activiteiten in de school. Elke groep heeft een klassenouder. Deze is voor de leerkracht het aanspreekpunt voor allerlei zaken, zoals hulp in de klas en bij activiteiten voor de groep. Ouders die ondersteunende werkzaamheden verrichten in de groep doen dat in goed overleg met de leerkracht. Zij volgen de aanwijzingen van de leerkracht op, immers hij of zij is verantwoordelijk voor het goede verloop van het onderwijs.
Actief meepraten en meedenken in Ouderraad en Medezeggenschapsraad zijn ook goede mogelijkheden om de school weer van een andere kant te leren kennen. De leus van ons openbaar onderwijs: “Niet apart, maar samen”, komt op deze wijze volledig tot zijn recht. Daarnaast is er ook een aantal ouders van onze school actief in de Verkeers Ouders Kattenbroek.

6.2 Informatievoorziening

Het is belangrijk dat school en ouders elkaar goed informeren. De school probeert u zo breed mogelijk te voorzien van informatie over de vorderingen van uw kind en over alle bijkomende schoolse zaken. Deze schoolgids is een eerste aanzet om u in grote lijnen het een en ander te vertellen.

Aan het begin van het schooljaar is er een Ontmoetingsavond, waarbij iedereen kennis met elkaar kan maken en de mogelijkheid is om vragen te stellen en bijzonderheden van de groep te lezen. Twee keer per schooljaar krijgt uw kind een rapport, medio januari en aan het eind van het cursusjaar. In de tussenperiode zijn er een tweetal spreekavonden waarop u met de leerkracht kunt praten en het werk van uw kind kunt bekijken. Indien mogelijk mag de leerling bij het gesprek aanwezig zijn. Uiteraard is er na afspraak altijd gelegenheid voor een gesprek.

Ook aan het begin van het schooljaar krijgt u het jaaroverzicht van de activiteiten en festiviteiten die op het programma staan. De tweewekelijkse nieuwsbrief geeft de gelegenheid om zaken nog eens onder de aandacht te brengen. U kunt alle informatie vinden op onze website.

6.2.1 Communicatie en privacy
Wij stellen openheid zeer op prijs en merken dat ouder(s)/verzorger(s) dit ook zo vinden. In de huidige tijd zien wij dat gesprekspartners soms een gesprek opnemen. Dit is volgens de wetgever mogelijk. Opnames vallen onder de wet van de privacy. Dit houdt in dat het verboden is om de opnames, zonder toestemming van de aanwezigen te delen met anderen dan aanwezig bij het gesprek. Dit om uw en onze privacy te beschermen.
Daarnaast verwachten wij dat u vroegtijdig (minimaal 2 dagen van tevoren) meldt bij de leerkracht dat u opnames (beeld of geluid) wilt gaan maken en u na het gesprek de opnames binnen 48 uur verwijdert.

6.2.2 Privacy, veilig en verantwoordelijk
Als school vragen wij aan u of fotos van uw kind op bijvoorbeeld facebook mogen staan. Wij gaan hier heel zorgvuldig mee om. Op onze facebookpagina zult u dus ook alleen kinderen aantreffen waarvan wij weten dat er geen bezwaar is tegen verspreiding, of maken fotos van kinderen die alleen vanaf de achterkant in beeld staan. Nu worden er tijdens activiteiten op school door belangstellenden ook fotos gemaakt. Leuk als herinnering. Ook worden dergelijke fotos wel op de eigen facebookpagina geplaatst. Natuurlijk hebben degenen die zon foto plaatsen geen weet van de mening van ouder(s)/verzorger(s). Het kan dus zijn dat er fotos geplaatst worden waarvan ouders(s)/verzorger(s) liever niet willen dat hun kind op facebook geplaatst wordt. Wellicht goed om even over na te denken voordat u een foto plaatst. Misschien alleen een foto plaatsen waarop uw eigen kind staat?

6.3 Ouderraad

De Meander heeft een zeer actieve Ouderraad. Deze is tegenwoordig ondergebracht in de Oudervereniging openbare basisschool De Meander. Zij bespreekt en organiseert allerlei zaken, die vooral met het dagelijks schoolgebeuren te maken hebben. Belangrijk aandachtspunt zijn de kinderfestiviteiten tijdens het schooljaar. Rond de bekende feestdagen gonst het van de activiteiten in de school.

De klassenouders benaderen de ouders van hun groep om te helpen bij activiteiten die op stapel staan. De Ouderraad organiseert ook activiteiten die speciaal voor ouders zijn bedoeld. Naast de jaarvergadering ondersteunt de Ouderraad de open dag van de Meander in januari. De Ouderraad beheert ook de ouderbijdrage. Op de jaarvergadering wordt de hoogte van de bijdrage door de ouders vastgesteld. Uit deze bijdrage worden onder andere uitgaven gedaan voor ouderavonden, festiviteiten en sport.

6.4 Medezeggenschapsraad

Ingevolge de wet op de medezeggenschap heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en leerkrachten vormen samen de MR, iedere geleding met een gelijk aantal. De leden worden voor een periode van twee jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. Voor de verkiezingsprocedure wordt een aparte commissie in het leven geroepen. In het algemeen is de directeur als adviseur aan de MR verbonden.
De medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van het onderwerp is dat advies- of instemmingsrecht. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Ze hebben betrekking op het beleid, dat de school voert op allerlei terreinen, zoals bijvoorbeeld organisatie, werkwijze en veiligheid. Daarbij spreekt de raad in op besluiten, die het bevoegd gezag van de school (Meerkring, Stichting Openbaar Primair Onderwijs) ten behoeve van de school voorbereidt.
Naast een medezeggenschapsraad van elke school is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). Elke MR is met een lid in de GMR vertegenwoordigd. De bespreekpunten van deze raad hebben een schooloverstijgend karakter. Voornemens van het bestuur voor alle scholen komen in deze raad ter sprake. Ook voor dit inspraakorgaan zijn de bevoegdheden geregeld in een reglement.

6.6 Voor- en naschoolse opvang

Wij werken nauw samen met Stichting Kinderopvang Amersfoort. De Ska vertelt ons het volgende:

In De Meander kan uw peuter spelen op onze voorschool de Draakjes en de oudere kinderen vermaken zich op bso de Torenkamer.

Wij sluiten graag aan bij uw wensen: betaalbare opvang in de eigen wijk, goede kwaliteit en openingstijden die aansluiten bij werktijden.

Omdat u als werkende ouder al genoeg ballen in de lucht moet houden, leveren wij rondom de kinderopvang ook een aantal gemaksdiensten. Uw kind kan op de bso naar de kapper of zwemles, maar ook een maaltijd- of strijkservice is mogelijk. Zo houdt u meer tijd over om leuke dingen met uw kinderen te ondernemen.

U leeft met uw kinderen mee via het ouderportaal Mijn SKA op de website , of via de Mijn SKA-app op uw telefoon of tablet. In Mijn SKA kunt u fotos van uw kind bekijken en berichtjes van medewerkers lezen. En u kunt zelf ook berichtjes sturen, en wijzigingen in de opvang regelen.

Voorschool de Draakjes heeft een gezellige ruimte in basisschool De Meander. En we mogen gebruik maken van andere ruimtes in de school, zoals de gymzaal, de hal en de keuken.

Op voorschool de Draakjes spelen de kinderen heerlijk samen met kinderen uit de wijk. Dat is leuk, en ook leerzaam: ze leren rekening houden met anderen, samenwerken, delen, op hun beurt wachten… Allemaal sociale vaardigheden die ze nodig hebben op de basisschool!

De Torenkamer heeft een gezellige en ‘koninklijke’ ingerichte ruimte. We mogen ook gebruik van andere ruimtes, zoals het aangrenzende speellokaal. Als je uit school komt, wil je doen wat je leuk vindt. Het is tenslotte je vrije tijd! Eerst wat drinken, je verhaal kwijt en dan… lekker spelen! Verkleden als piraat, ridder of prinses. Het mooiste vliegtuig bouwen van lego of samen een modeshow organiseren. Dollen met je vrienden, buiten een hut bouwen, met z’n allen voetballen. Rustig een boek lezen of een spelletje doen, kan natuurlijk ook. Want n school is het tijd voor ontspanning!

Wilt u meer informatie? Kijk op www.ska.nl of bel 033-470 1303.

 

6.7 Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig. Alle activiteiten die door school georganiseerd worden zijn voor alle leerlingen toegankelijk. Wanneer u de ouderbijdrage niet kunt of wilt voldoen dan zal dit niet leiden tot uitsluiting van uw kind aan deze activiteiten. Wilt u de ouderbijdrage graag voldoen maar laat uw financiële situatie dat niet toe? Stichting Leergeld kun u hiermee helpen.

6.8 Procedure schoolgids

Bij de vaststelling van de schoolgids heeft de Medezeggenschapsraad instemmingsrecht. De schoolleiding zorgt voor het concept en treedt in overleg met de raad. Het schoolbestuur stelt vast. Aan het begin van elk schooljaar wordt de zogeheten jaarinfo uitgereikt. Dit deel van de schoolgids bevat actuele informatie betreffende het nieuwe schooljaar. Het standaarddeel van de schoolgids wordt uitgereikt bij inschrijving en bij een herziene uitgave. De schoolgids dient tevens als informatiebron voor ouders bij hun schoolkeuze.