De resultaten van het onderwijs

7.1 Gegevens over de specifieke zorg voor leerlingen

 

Onze werkwijze is erop gericht kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. We proberen onderwijs op maat te verzorgen. Dit alles vindt plaats vanuit de mogelijkheden die de basisschool kan bieden. Het komt voor dat de speciale zorg aan kinderen meer behoeft. De hulpvraag van een kind kan dermate gespecialiseerde zorg vragen, dat verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs noodzakelijk is. Het is soms mogelijk dat een kind met behulp van een arrangement op school kan blijven of kan worden toegelaten. De school moet wel in de gelegenheid zijn de specifieke hulpvraag van dit kind te kunnen beantwoorden. Onze zorg is zeer breed, we kunnen veel kinderen handhaven op onze school en er zijn terugplaatsingsmogelijkheden. Het kan voorkomen dat leerlingen na groep 7 vervroegd de basisschool verlaten. Toch zal verwijzing in een aantal gevallen onvermijdelijk zijn. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de ouders en Samenwerkingsverband De Eem. Het aantal leerlingen dat per schooljaar een advies voor speciaal onderwijs krijgt is per jaar zeer verschillend. Immers leidraad is de zorg die de individuele leerling behoeft.

7.2 Gegevens over de eindresultaten

 

Bij het onderwijs op onze school is de ontwikkelingslijn van het kind uitgangspunt. Vanuit die visie is een zorgstructuur ontworpen, waarbij in kaart wordt gebracht, hoe die ontwikkelingslijn (ver)loopt, afgezet tegen de gemiddelde ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd. Op deze wijze krijgen we al vroeg in beeld of er speciale maatregelen genomen dienen te worden ter stimulering.

Het volgen van een eigen ontwikkelingslijn van kinderen betekent ook, dat de methodekeuze en de werkwijzen op school daarop zijn gebaseerd.

Zo leren de leerlingen bij ons op school lezen volgens een methode waarbij heel duidelijk rekening wordt gehouden met verschillen in ontwikkeling. Leerlingen stromen op diverse niveaus binnen in groep 3 en de methode stelt ons in staat om tegemoet te komen aan deze verschillen. Ook tijdens dit leesonderwijs wordt al gebruik gemaakt van het lesgeven in circuitvorm. Verwerkingsopdrachten vinden op diverse manieren plaats.

Het circuitmodel, het werken in hoeken, biedt ons de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van kinderen. Zo bieden wij het taalonderwijs aan met een breed en gevarieerd pakket werkvormen en onderwerpen. Oefenen naar voorkeur, met de leerkracht als begeleider.

Het volgen van de ontwikkelingslijn beperkt zich niet tot de basisschool. Bij de uitstroom naar het voortgezet onderwijs zijn de capaciteiten van de leerling richtinggevend. Onze manier van werken zorgt er voor, dat aan het eind van de basisschool een vervolgkeuze kan worden gemaakt, die past bij de ontwikkeling van de leerling. De ervaring leert ons, dat we er in slagen om de juiste richting aan te geven voor de verdere ontwikkeling.

De scores van de cito-eindtoets basisonderwijs komen overeen met datgene wat van ons wordt verwacht.