Waar staat de school voor?

2.1 De openbare school

Wij zijn een openbare school voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht levensbeschouwing, herkomst, of maatschappelijke positie van de ouders. De openbare school is de plaats bij uitstek, waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten. De kinderen leren, spelen en ontwikkelen zich met respect voor elkaars leef- en zienswijzen. De verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden draagt bij aan de algemene ontwikkeling van het kind. De basisschool bereidt de leerlingen voor op hun toekomstige deelname in onze multiculturele samenleving. Voor de openbare school geldt: “Niet apart, maar samen”.

2.2 Uitgangspunten en doelstellingen

De doelstelling van het onderwijs op De Meander is om door een optimale begeleiding een kind een goede scholing en vorming te geven, daarmee de basis leggend om zich verder te kunnen ontplooien tot een volwaardig lid van de maatschappij.
De begeleiding krijgt vorm door de pedagogische en didactische uitgangspunten in een samenhangend beleid toe te passen. Het opvoedkundig handelen en de manier waarop de “lesstof” wordt aangeboden en verwerkt spelen nauw op elkaar in. Scholing en vorming staan niet apart, maar vullen elkaar aan.
Het onderwijs richt zich op de emotionele, de verstandelijke en creatieve/expressieve ontwikkeling, het verwerven van kennis en van sociale/culturele en lichamelijke vaardigheden, waarbij wordt gestreefd naar een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen

Dit alles hebben wij verwoord in onze missie en visie.

2.3 De keuzen die de Meander maakt

Bij het onderwijs op onze school proberen we zoveel mogelijk de ontwikkeling van het kind te volgen. De ontwikkeling van kinderen is wel te vergelijken met de loop van een rivier. Rivieren zoeken al kronkelend hun natuurlijke weg. Meanderen noemen we dat. Soms duurt dat zoeken naar een geschikte weg wat lang, is er sprake van stilstaand water, soms raakt het water in een stroomversnelling. Uiteindelijk komt de rivier op zijn plaats van bestemming: de grote zee.
Het team van De Meander wil de kinderen in hun ontwikkelingstocht begeleiden. Dat vraagt de ene keer om een duwtje in de rug, een andere keer om een zekere terughoudendheid, zodat de kinderen de gelegenheid krijgen zelf te ontdekken en te ervaren.
Afhankelijk van de te bereiken doelen kiezen we de werkvorm die daar het beste bij past. Zo komt het voor, dat er frontaal wordt lesgegeven, individueel, in groepjes, zijn er verschillende soorten kringactiviteiten en werken we met circuits. Daarbij proberen we de leerlingen een goede werkhouding bij te brengen. Zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en samenwerken zijn hierbij belangrijke pijlers.

2.4 Circuitonderwijs

De belangrijkste werkvorm op De Meander is het circuit. Circuitonderwijs is ons antwoord om het mogelijk te maken rekening te kunnen houden met de verschillen tussen kinderen. Circuitonderwijs is naast een organisatiemodel, vooral een onderwijsvisie op het leren van kinderen en hun rol in hun eigen ontwikkelingsgang. De leerkracht is hun begeleider. De juf of meester stimuleert, stuurt bij en ondersteunt de leerlingen bij hun leren. De circuitschool is voortdurend in ontwikkeling om het “nieuwe leren” gestalte te geven.
Werken in circuit betekent werken in hoeken. De leerstof wordt op verschillende manieren aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met leerstijl, niveau, tempo en belangstelling. De leerlingen mogen over het algemeen zelf kiezen op welke manier zij bepaalde leerstof willen oefenen. Op deze wijze proberen we tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen. We leren immers niet allemaal op dezelfde manier. Afhankelijk van de doelstelling van de les wordt een bepaalde circuitvorm gebruikt. Door deze werkwijze is het mogelijk om kinderen de gelegenheid te bieden eigen voorkeuren te ontwikkelen en ook samen met anderen te leren en te oefenen. We noemen deze werkwijze ook wel ingebouwde zorgbreedte. Zorg op maat voor ieder kind. De realiteit gebiedt te zeggen, dat er helaas ook grenzen zijn aan ons maatwerk.
Steeds meer vakgebieden staan in het teken van het circuitonderwijs. Wij zien dit op dit moment terug bij de kleuterwerkles, aanvankelijk lezen in groep 3, taal, spelling, techniek voor de groepen 1 t/m 8, expressieactiviteiten en de vaardigheidstraining op de computer. Tevens hebben wij een leescircuit ontwikkeld voor de groepen 4 tot en met 8. Ook natuuroriëntatie wordt ontwikkeld richting circuit.

2.5 Het klimaat van de school

Wij willen de kinderen een veilige school bieden. Een vertrouwde omgeving waarbinnen de leerlingen kunnen spelen, leren en zich kunnen ontwikkelen. De manier waarop je met elkaar omgaat is hierbij van groot belang. Vreedzaamheid, verdraagzaamheid, respect en gemeenschapszin zijn voor onze school belangrijke begrippen. Leren omgaan met verschillen is voor jong en oud, voor nu en straks, een wezenlijke vaardigheid in het sociale verkeer tussen mensen.

Wij maken gebruik van de methode Leefstijl.

Meer sfeer en rust op school: PBIS
Bij ons op school leren wij de kinderen natuurlijk rekenen, taal, lezen, schrijven en andere vakken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen zich ook als mens goed ontwikkelen. Wij gaan ervan uit dat wij kinderen gedrag moeten leren. Hiervoor hebben wij, samen met de kinderen, gedragsverwachtingen geformuleerd. Waarden waar de verwachtingen aan voldoen zijn Veilig en Verantwoordelijk. Wij gaan er zondermeer vanuit, dat de ouders deze verwachtingen van harte ondersteunen en de school terzijde staan bij de uitvoering ervan.

De verwachtingen leren de kinderen in speciaal daarvoor ontwikkelde lessen. De leerkrachten geven tijdens het aanleren van de verwachting soms een keer een fout voorbeeld, juist om de leerlingen te laten zien hoe het anders kan. Wij complimenteren de kinderen die de verwachtingen juist uitvoeren en belonen ze bij wijze van verrassing met een muntje. Ze sparen met de hele klas en krijgen bij een bepaald aantal muntjes ook een beloning voor de hele klas. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van 10 minuten extra buiten spelen. Wij meten ook het gedrag en kunnen op deze wijze de juiste interventies plegen. De methodiek die hieraan ten grondslag ligt heet PBIS (Positive Behaviour Intervention and Support). Wij hebben nu gedragsverwachtingen omschreven voor de gangen/hal, het plein, de toiletten, de kleedkamers en de ruimte van………naar.

Wij meten de resultaten van de inzet die wij plegen rondom PBIS door middel van observaties. De data die wij daarbij verzamelen leiden tot acties. Dit is een continuproces waar wij in de nieuwsbrief melding van maken.

2.6 Problemen?

Bij ongenoegen proberen we het meningsverschil samen op te lossen. Indien het overleg niet tot een voor beiden bevredigend resultaat leidt, is er een klachtenregeling voor de school vastgesteld door het bestuur. Deze is voor alle scholen, die onder het openbaar primair onderwijs vallen gelijk. Klachten kunnen betrekking hebben op school-inhoudelijke, organisatorische en personele zaken. De klacht wordt bij de directeur schriftelijk ingediend. Deze handelt de klacht af, zoals in de regeling is vastgelegd. Wij beschouwen een klacht als een gratis advies.

Het adres van de landelijke klachtencommissie onderwijs is:
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Telefoon 030-2809590
Bezoekadres: Zwarte Woud 2 UTRECHT

De Meander heeft een contact/vertrouwenspersoon. Alle betrokkenen kunnen zich tot hen wenden, als er sprake is van ernstige zaken, zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, huiselijk geweld en pedagogische verwaarlozing.
Bij onze school is als contactpersoon aangewezen:
mevrouw M. v.d. Oest

Daarnaast is er het meldpunt vertrouwensinspecteurs. Deze is te bereiken op telefoonnummer 0900 – 1113111. De inspectie van het onderwijs is verder te bereiken via: info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl.
Voor vragen over onderwijs: 0800-8051

2.7 Sponsoring

De school wordt zo nu en dan benaderd om mee te werken aan reclame-uitingen. In beginsel is reclame met school of leerling als “tussenpersoon” niet toegestaan. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor eenduidige educatieve reclame, die past binnen het onderwijsprofiel van de school. Daarbij wordt overigens rekening gehouden met de financile consequenties van de reclame voor ouders en leerlingen. In twijfelgevallen is er overleg met de Medezeggenschapsraad (MR).
Sponsoring is mogelijk, mits de tegenprestatie niet strijdig is met de hierboven genoemde beleidspunten en er geen sprake is van overdadige sponsoruitingen. Invloed van sponsoren op de inhoudelijke beleidskeuzes van de school is niet toegestaan. Bij mogelijke sponsoring van de school wordt de MR om advies gevraagd. Schenkingen vallen uiteraard buiten deze beleidskaders.