Pasen! Maar wat vier je dan eigenlijk?

Aswoensdag

Fokke & Sukke JohannespassionAswoensdag is een katholieke traditie en het begin van de zogenaamde veertigdagentijd (van carnaval tot Pasen). De tijd van Aswoensdag tot Stille zaterdag is de vastentijd en bedraagt eigenlijk zesenveertig dagen. De zondagen worden echter niet mee geteld, zodoende worden er veertig dagen geteld.
De priester tekent op deze dag een kruisje van as op het hoofd van de gelovigen, terwijl hij de volgende woorden uitspreekt: ‘Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult gij wederkeren.’ As is het teken van berouw.

Witte donderdag (17 april 2014)

Witte Donderdag is de dag voor Goede Vrijdag. Op deze dag wordt het laatste Avondmaal herdacht. Hier hield Jezus het Paschamaal met zijn discipelen. Het was de gewoonte om voor de maaltijd de voeten te wassen, dit werd door een slaaf gedaan. Deze keer was er echter geen slaaf, en niemand van de discipelen wilde het doen. Daarom verlaagt Jezus Zich en wast ieders voeten. Hij gaf hen de opdracht om elkaar in alles bij te staan. Judas vertrok daarna om Hem te verraden voor dertig zilverlingen. In de hof van Getsemane werd Jezus gevangengenomen.

fokke& sukke - argentinieDe Katholieken bedekken deze dag de beelden en altaren met een wit kleed (na de dienst wordt het door paars vervangen). De liturgische kleur is wit, de liturgie omvat de voetwassing van twaalf gelovigen door de priester. Dit symboliseert de voetwassing van de discipelen door Jezus. Vanuit de kerk staat wit voor goed, vreugdevol en heilig. Men zingt het Gloria en onderwijl luiden de klokken onophoudelijk. Daarna zwijgen de klokken tot Pasen.

Ook op deze dag spreekt de paus het “urbi et orbi” uit, boetelingen worden weer tot de kerk toegelaten en gevangenen krijgen kwijtschelding van hun straf.

Goede vrijdag (18 april 2014)

Op deze dag wordt in kerkdiensten de kruisiging van Jezus herdacht. Hij nam de schulden van ons op zich. Drie dagen later stond hij op uit zijn graf. De klokken luiden voor aanvang van de dienst niet, als teken van rouw. Goede Vrijdag wordt goed genoemd omdat de christenen geloven dat Christus’ vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden bekommerde en het zelf op zich nam. Belijdende rooms-katholieken eten op deze dag geen vlees.
fokke & sukke - pontius

Stille Zaterdag (19 april 2014)

De laatste dag van de vastentijd breekt aan. Men herdenkt de dag dat Jezus lichaam in het graf lag. Dit is een sobere dag in de Katholieke kerk. Die leert dat Jezus op deze dag is nedergedaald in de hel. De versieringen in de kerk zijn weg, de klokken zwijgen.

Pasen (20 – 21 april 2014)

De oorsprong van de Christelijke paasviering ligt in de joodse liturgie, die voor de Joden heel belangrijk is vanwege de herdenking van de bevrijding uit Egypte. Het is de tocht door het water en de woestijn naar het beloofde land.

Met het Christelijke Pasen vieren de Christenen dat Jezus is opgestaan uit de dood (op de derde dag na zijn kruisiging). Het wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente (op z’n vroegst 22 maart) en maandag (vandaar dat de termen Paaszondag en Paasmaandag ook wel gebruikt worden). Op paaszaterdag is er ’s nachts een paaswake. Er worden dan kinderen gedoopt en ook wordt de paaskaars aangestoken. Dit is een teken, dat de donkere tijd is afgelopen en dat het licht komt. Deze kaars brandt tot en met Hemelvaartsdag (40 dagen na Pasen, dit jaar op 29 mei) bij de belangrijke feestelijke plechtigheden in de kerk.

Paashaas

De paashaas heeft niets met dit Bijbelse verhaal te maken. Konijnen en hazen zijn al lange tijd symbool voor vruchtbaarheid. De vruchtbare haas is een teken van de lente, wanneer in de natuur nieuw leven ontstaat. Heidenen brandden paasvuren om de demonen te verjagen. Ook is het waarschijnlijk dat hier de paaseieren vandaan komen. De Germanen zouden eieren verstoppen in de akkers, om deze vruchtbaar te maken.fokke & sukke - mladic